Tomasz Witkowski
W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...
O mnie
Zakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Artykuły i referaty naukowe
Witkowski, T., (May 2012) Pseudoscience in teaching of psychology. The most dangerous myths, frauds and urban legends. VI World Sceptics Congress Promoting Science in Age of Uncertainty, Berlin. abstract

Witkowski, T., (2012) A Review of Research Findings on Neuro-Linguistic Programming. The Scientific Review of Mental Health Practice, 9(1), s.29-40. full text pdf

Witkowski, T., (Kwiecień 2012) Człowieczeństwo w konfrontacji z empirią. Pozorna mentalna przyczynowość procesów rozwoju nauki i pseudonauki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Granice Nauki, Wrocław.

Witkowski, T., (Marzec 2012) W oczekiwaniu na rezultat. Problem pomiaru efektywności w terapiach dziecięcych. IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego Czas na dialog! Porozmawiajmy więc o efektywnej rewalidacji, Kraków. 

Witkowski, T, (2011) Prowokator czy prowokowany? Naruszenie istniejącego porządku czy zburzenie iluzji? Tematy z Szewskiej-Skandal,  2 (6), s.115-123. tekst pdf

Witkowski, T., (Maj 2011) Top most bonkers things about psychology. 25 Congress of The European Federation of Psychology Students' Assciation, Borowice, Poland. abstract

Witkowski, T., (2011) Psychological Sokal-style hoax. The Scientific Review of Mental Health Practices. Vol. 8 nr 1, s. 50-60.
full text pdf.

Witkowski, T., (2011) Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration? Polish Psychological Bulletin. 41 nr 2, s. 58-66  
full text pdf

Witkowski, T., (September 2010) Fashionable nonsense still in fashion. Psychological Sokal-style hoax. XIV European Sceptics Congress, Budapest. presentation pdf

Witkowski, T., (Wrzesień 2010) Wybrane metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną - naukowa pedagogika czy uzdrowicielstwo? Analiza krytyczna, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej
Niepełnosprawność - od dzieciństwa do dojrzałości. Sandomierz.

Witkowski, T., (Kwiecień 2010) Czy psychologia jest nauką kultu cargo? Wykład inauguracyjny wygłoszony podczas konferencji Psychologia w kryzysie?, Wrocław.

Witkowski, T. (2009)
Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki. [W:] J. Zon, Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych. t. 3, s. 279-290.

Witkowski T., Fortuna P., (2008)
O psychobiznesie, tolerancji i odpowiedzialności, czyli strategie czystych uczonych. "Psychologia Społeczna" nr 4, s. 289-307.

Witkowski T., Fortuna P., (2008)
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? "Psychologia Społeczna" nr 4, s. 372-382.

Witkowski, T. (2008) Modne bzdury wciąż modne. (przedruk) [W:] K. Korab (red.) Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja? Instytut Badan Edukacyjnych: Warszawa.

Jarmuż, S., Witkowski, T., (2008) Inteligencja emocjonalna w praktyce szkoleń biznesowych. [W:] J. Orzechowski, M. Śmieja (red.),
Inteligencja emocjonalna: fakty, mity kontrowersje. PWN: Warszawa.

Witkowski, T. (2007)
Modne bzdury wciąż modne. "Nauka" nr 4.

Witkowski, T. (2007) Badanie uczciwości podczas doboru i selekcji personelu. [W:] T. Witkowski, Dobór personelu. Koncepcje, narzędzia, konteksty. Wydawnictwo MODERATOR.

Witkowski, T. (2006)
Teoria i praktyka NLP w oczach psychologa społecznego. "Nauka" nr 4.

Paszkiewicz, K., Witkowski, T., (2001) Samodefiniowanie jako problem ksztaltowania optymalnej orientacji motywacyjnej. [W:] A. Keplinger (red.) Młodzież w zmieniającym się świecie. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2280: Wrocław.

Witkowski, T., & Stiensmeier-Pelster, J. (1998) Performance Deficits following Failure: Learned Helplessness or Self-esteem Protection? British Journal of Social Psychology. Vol. 37, 59-71.

Chełpa, S., Suchodolski, A., Witkowski, T. (1998) Wykorzystanie metod doboru w firmach polskich. Raport z badań. [W:] T. Witkowski Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Witkowski T., (1998) Kontekst społeczny a wartość metod doboru personelu-analiza atrybucyjna. [W:] T. Witkowski Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Witkowski T., Stiensmeier-Pelster, J., Kulbat, J., Paszkiewicz, K. (1997) Pomiar orientacji motywacyjnej: polska wersja Motivational Orientation Scales (MOS-P). Przegląd Psychologiczny Tom 40, nr 1/2, 199-211.

Witkowski, T. (1997) Performance level in situations of helplessness threat and group affiliation: Self-protecting strategies in helplessness deficits. Journal of Social Psychology. Vol. 137, No 2, 229-234.
tekst pdf

Witkowski, T., Stiensmeier-Pelster, J., (Sierpień 1997) The assessment of motivational orientation: A Polish- and German-language adaptation of the Motivational Orientation Scales. 4th European Conference on Psychological Assessment. Lisbon, Portugal.

Witkowski, T., Kulbat, J., (Sierpień, 1997) A question mark may change research results: Yes-bias. 4th European Conference on Psychological Assessment. Lisbon, Portugal.

Witkowski, T., (1996) Poczucie swobody wyboru jako modyfikator mechanizmów egotystycznych w sytuacji zagrożenia bezradnością. (Perceived freedom of choice as a modifier of egotistic mechanisms in the situation of helplessness threat.)  Przegląd Psychologiczny, Vol 39 (3-4), 105-117.

Witkowski, T. (Lipiec, 1996) Causal attribution is half the story: The effects of personality characteristics and situation on behavior in helplessness threat conditions. The 8th Europen Conference on Personality , Ghent, Belgium.

Chełpa, S., Suchodolski A., Witkowski, T. (1996) Ocena przydatności zawodowej menedżerów: techniki selekcji w firmach brytyjskich, francuskich i polskich. III Ogólnoposka Konferencja naukowa Sukces w zarządzaniu. Szklarska Poręba, 22-24 października.

Witkowski, T., & Stiensmeier-Pelster, J. (1996) Performance Deficits following Failure: Learned Helplessness or Self-esteem Protection? Bielefelder Arbeiten zur Sozialpsychologie. Nr. 178

Witkowski, T. (1995). W służbie Ja: Koncepcja egotyzmu atrybucyjnego. Przegląd badań. Psychologia Wychowawcza. Vol. 38, No 1, 17-27.

Dąbek, M., Jarmuż, S., & Witkowski, T. (1994). Tajemnice polskiego menedżera. Charakterystyka psychologiczna. [W:] S. Witkowski (red.) Psychologia sukcesu. Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.

Jarmuż, S., Witkowski, T., & Dąbek, M. (Październik, 1994). Motywacja osiągnięć jako zespół czynników poznawczych współdecydujących o sukcesie w działalności ekonomicznej. Psychologiczne Wyznaczniki Sukcesu w Zarządzaniu. II Konferencja Psychologiczna w Karpaczu, Poland.

Witkowski, T. (1994). Cud ekonomiczny i motywacja osiągnięć. Przegląd badań dotyczących zależności wzrostu ekonomicznego od czynników psychologicznych. Przegląd psychologiczny. Tom XXXVII Nr 1-2.

Witkowski, T. (1994). Problematyka przedsiębiorczości w badaniach psychologicznych. [W:] M. Dąbek (red.) Kierunki i tendencje rozwojowe psychologii Universytetu Wroclawskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1680: Wrocław.

Dąbek, M., Jarmuż, S., & Witkowski, T. (1993). Polski menedżer - sylwetka psychologiczna. Studium empiryczne. [W:] S. Witkowski (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1321: Wrocław.

Witkowski, T., (1992) Wyuczona bezradność a samoobrona przed bezradnym środowiskiem w kontekście przygotowania do życia. Studium krytyczne. Prace Psychologiczne XXIX. Acta Umiversitatis Wratislawiensis No 1319.

Jarmuż, S., Witkowski, T., & Dąbek, M. (Październik, 1992). Psychological portrait of Polish managers. Paper presented at The First International Scientific Conference: Psychological Determinants of Management Success: Karpacz, Poland.

Witkowski, T. (1991), Przynależność do grupy a poziom wykonania zadania w sytuacji zagrożenia bezradnością. Psychologia Wychowawcza. Vol. 34, No 3, 204-211.



W obronie rozumu - blogHistoria pewnej prowokacji...O mnieZakazana psychologiaLapidariumKsięga gościEnglish version
Moje książki
Artykuły popularnonaukowe, recenzje, referaty
W mediach